Informacje ogólne

Regulamin placu zabaw i regulamin miejsca na ognisko

 1. Klienci korzystający z naszych usług zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, przepisów BHP i przeciwpożarowej oraz stosować się w sytuacjach wyjątkowych do próśb pracowników obiektu.
 2. Na terenie całego obiektu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu.
 3. Pokoje wynajmowane są na doby.
 4. Doba hotelowa obowiązuje od godziny 16:00 w dniu przyjazdu, a kończy o godzinie 10:30 w dniu wyjazdu.
 5. Cisza nocna obowiązuje w całym obiekcie od godziny 22:00 do godziny 6:00 rano.
 6. Jeśli wskutek wykroczenia przeciwko ciszy nocnej obowiązującej od godziny 22:00 do 6:00 Właściciel lub osoba odpowiedzialna za obiekt zostanie zmuszona do uzasadnionej interwencji wezwania policji, Właściciel ma prawo do natychmiastowego wypowiedzenia Najmu.
 7. Prosimy o nie przenoszenie wyposażenia pokoju.
 8. Informujemy, że nie ponosimy odpowiedzialności za pozostawione w pokoju noclegowym mienie klienta.
 9. Należność za pobyt pobierana jest w formie płatności internetowej np szybkie przelewy, blik, karta kredytowa.
 10. Przedłużenie pobytu poza okres ustalony w dniu przybycia, prosimy zgłosić jak najszybciej pod nr telefonu: tel:+48 882 168 124 W miarę istniejących możliwości prośbę Państwa spełnimy z przyjemnością.
 11. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych, powstałych z jego winy lub winy odwiedzających go gości.
 12. W przypadku, gdy Najemca w sposób znaczący narusza spokój i/lub dobra sąsiadów oraz nie przestrzega powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi, Właściciel zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Najemcy pobytu i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu.
 13. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej oraz ogólnego bezpieczeństwa w pokojach nie wolno używać grzałek, grzejników, urządzeń gazowych, przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną, nie stanowiących stałego wyposażenia pokoju. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.
 14. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa będą odesłane na jego koszt na wskazany adres. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji przedmioty te przechowane zostaną przez miesiąc, a następnie zniszczone.
 15. Osoby odwiedzające proszone są o opuszczenie budynku do godz. 22:00.
 16. Gość nie
 17. ma prawa przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres za który uiścił należną opłatę.
 18. Na terenie obiektu znajduje się bezpłatny parking, który jest niestrzeżony.
 19. Nie ponosimy odpowiedzialności za zaparkowane samochody oraz za pozostawione w nich rzeczy.
 20. Po wymeldowaniu z obiektu, firma sprzątająca zgłasza do właściciela uszkodzenia w apartamentach. W razie wystąpienie takich uszkodzeń nastąpi kontakt z wynajmującym oraz zabezpieczenie na karcie kredytowej odpowiedniej kwoty na pokrycie zniszczeń.
 21. Sprzęt narciarski, buty narciarskie, sanki itp. prosimy o pozostawianie w miejscu do tego przeznaczonym.
 22. Użytkownicy grilla lub szałasu z paleniskiem zobowiązani są do pozostawienia czystości po zakończonym grillowaniu czy paleniu. Węgiel drzewny, brykiet Goście organizują we własnym zakresie.
 23. Dzieci na placu zabaw oraz w pomieszczeniach ogólnodostępnych bawią się wyłącznie pod nadzorem rodziców lub opiekunów. W obiekcie występują duże okna, prosimy zwracać uwagę na to by nie były otwierane na oścież.

Regulamin placu zabaw

 1. Plac zabaw przeznaczony jest dla dzieci w wieku od lat 3.
 2. Dzieci mogą przebywać na placu zabaw tylko pod opieką dorosłych.
 3. Opiekun dziecka na placu zabaw bierze pełna odpowiedzialność za bezpieczeństwo swojego dziecka podczas zabawy. 
 4. Odpowiedzialność za szkody spowodowane przez dzieci ponoszą rodzice.
 5. Na plac zabaw nie wolno wprowadzać psów i innych zwierząt. 
 6. Zabrania się spożywania alkoholu, stosowania używek oraz palenia papierosów.

Osoba sprawująca opiekę nad dzieckiem nie może być pod wpływem alkoholu lub innych substancji odurzających. 

 1. Zabrania się:
 • Wchodzenia na górne elementy konstrukcji, wieszania lub huśtania na łańcuchach. 
 • Używania urządzeń w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem
 • Wnoszenia na teren zabawek mogących zagrażać bezpieczeństwu i zdrowiu dzieci
 • Jazdy na rowerze, deskorolce, rolkach itp.

Regulamin paleniska

 1. Każdorazową chęć rozpalenia ogniska/grilla należy zgłosić właścicielom obiektu House’27 pod nr telefonu 882168124 wysyłając smsa. W smsie należy podać imię, nazwisko, nr apartamentu oraz ilość osób biorących udział w  ognisku. 
 2. Z miejsca ogniskowego można korzystać w godzinach 6-22 pod warunkiem niezakłócania spokoju mieszkańcom House’27 oraz sąsiadom. 
 3. Korzystający z miejsca ogniskowego/grillowego zobowiązani są do zapoznania się z niniejszymi zasadami oraz do ich przestrzegania. 
 4. Miejsce ogniskowe/grillowe jest miejscem przeznaczonym do rekreacji i wypoczynku, dzieci, młodzieży i dorosłych. Dzieci i młodzież mogą korzystać z miejsca przeznaczonego na palenie ogniska/grilla tylko w obecności pełnoletniego opiekuna. 
 5. Palenie ogniska poza miejscem wyznaczonym jest zabronione. 
 6. Rozpalający ognisko ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników oraz odpowiada za porządek wokół miejsca palenia ogniska. Jest zobowiązany do całkowitego wygaszenia ogniska po zakończeniu spotkania. Do tego celu służy woda deszczowa zgromadzona w pojemniku na terenie paleniska.
 7. Drewno przewidziane do palenia ogniska należy zakupić we własnym zakresie lub dokonać płatności za drewno w wysokości 100zł na podany nr konta: 85 1140 2004 0000 3302 8144 2440
 8.  Rozpalający ognisko zobowiązany jest zagasić skutecznie ognisko po zakończeniu palenia, zasypując piaskiem lub zalewając wodą oraz pozostawić miejsce w należytym porządku.
 9. Zabrania się niszczenia lub używania wyposażenia miejsca ogniskowego/grillowego w sposób niezgodny z przeznaczeniem. 
 10. Przebywający na terenie miejsca ogniskowego/grillowego zobowiązani są do kulturalnego zachowania, niezagrażającego bezpieczeństwu ludzi, zwierząt oraz wyposażeniu obiektu.
 11.  Wszelkie nieprawidłowości mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo oraz wszelkie dostrzeżone uszkodzenia wyposażenia, nieporządek lub inne nieprawidłowości należy zgłaszać pod nr telefonu 882164128. 
 12. Osoby korzystające z miejsca ogniskowego/grillowego zobowiązane są do przestrzegania zasad i wytycznych Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Straży Pożarnej i innych służb porządkowych. Osoby korzystające z miejsca ogniskowego, zobowiązane są podporządkować się poleceniom pracowników House’27 oraz innych służb mundurowych i ratowniczych, zwłaszcza w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia.
 13. Właściciele House’27 nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki powstałe podczas korzystania z miejsca ogniskowego/grillowego. Użytkownicy korzystają z niego na własną odpowiedzialność i odpowiadają materialnie za wyrządzone szkody.
 14. Zabrania się rozpalania ogniska/ grilla w czasie wietrznej pogody- grozi to rozprzestrzenieniem iskier i pożarem. 
 15. Właściciele House’27 nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie miejsca ogniskowego/grillowego.
 16. W przypadku zagrożeń należy zaalarmować służby ratownicze pod numerem 112.
 17. Wchodząc na teren miejsca paleniskowego goście akceptują powyższy regulamin oraz biorą na siebie odpowiedzialność za wszelkie konsekwencje prawne i finansowe wynikające z nieprzestrzegania tego regulaminu.

Dziękujemy za przestrzeganie wyżej wymienionych zaleceń. Mamy nadzieję, że będziecie Państwo zadowoleni z pobytu. Życzymy miłego wypoczynku i zapraszamy do ponownego odwiedzenia House’27.